การใช้ทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว

การใช้ทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว

การจ่ายเงินเพื่อสวัสดิการสงเคราะห์การศพสมาชิกและครอบครัว ซึ่งสหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกสามัญและครอบครัวสมาชิกสามัญ ให้แก่

(ก) สำหรับสมาชิกสามัญที่เสียชีวิต ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพและการ

อันเหมาะสม ดังนี้

(1) เป็นสมาชิก       1 – 5 ปี      ได้รับเงินสงเคราะห์จำนวน      50,000 บาท

(2) เป็นสมาชิก       6 – 10 ปี     ได้รับเงินสงเคราะห์จำนวน      75,000 บาท

(3) เป็นสมาชิก       11 ปีขึ้นไป   ได้รับเงินสงเคราะห์จำนวน     150,000 บาท

(ข) สำหรับบุคคลในครอบครัวสมาชิกสามัญ ที่เสียชีวิตให้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ

และการอันเหมาะสม รายละ 2,000 บาท

ข้อ 14 การจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือการรักษาพยาบาลของสมาชิกและครอบครัว ซึ่งสหกรณ์จะจ่ายเงินให้กับสมาชิกในกรณีดังต่อไปนี้

(1) สหกรณ์จะจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิกที่เข้ารับการรักษาและเป็นคนไข้ในของสถานพยาบาล ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1 คืน (2 วัน)

(2) สหกรณ์จะจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิกเป็นการเหมาจ่ายในอัตรา

คืนละ 150 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาทต่อครั้ง ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง

(3) การขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล สมาชิกต้องยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ

ค่ารักษาพยาบาลที่สหกรณ์พร้อมหลักฐานข้อหนึ่งข้อใดดังนี้

(ก) สำเนาหนังสือรับรองของแพทย์หรือของสถานพยาบาลหรือใบเสร็จรับเงิน

ที่ระบุระยะเวลาเข้ารับการรักษา

(ข) สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการหรือบัตรลูกจ้างประจำหรือบัตรพนักงาน

ของรัฐที่ยังไม่หมดอายุ

(ค) สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

                                                           **********************************************