คณะกรรมการดำเนินการ สอ.มมส.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ในฐานะผู้แทนนิติบุคคล

เมื่อวันศุกร์ที่ 16

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด ร่วม ถวายเทียนพรรษาฯพระราชทาน แก่วัดในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 21 กรกฎา

Read more

สอ.มมส.จัดโครงการประเมินผลและทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนประจำปีสหกรณ์ และโครงการฝึกอบรมสมาชิกด้านวิชาการสหกรณ์ออมทรัพย์

เมื่อวันที่ 20-22 พฤ

Read more

สอ.มมส. จำกัด ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก (2521) จำกัด เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ และด้านปฏิบัติการต่าง ๆ ของสหกรณ์

เมื่อวันที่ 29 เมษาย

Read more