สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด จัดโครงการสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี (2565 – 2569)

เมื่อวันที่ 22 – 24 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด จำนวน 20 คน  นำโดย นายศรัณยพงศ์  ไชยเสริม  ประธานกรรมการ  ได้จัดโครงการสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี (2565 – 2569) ขึ้น ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม จังหวัดนครพนม  เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์  และงานด้านการบริการที่เป็นเลิศ  ปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด  ปี 2565 และระดมสมองและทบทวนแผนกลยุทธ์ปี 2565-2569 แผนบริหารเงินทุนแผนงบประมาณ  รายได้ ค่าใช้จ่าย ประจำปี 2566 และแผนการดำเนินงานอื่นๆ รวมถึงให้คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกิจการของสหกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น