สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการฝึกอบรมสมาชิกด้านวิชาการสหกรณ์ออมทรัพย์ (ครั้งที่ 2)

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด จัดโครงการ ฝึกอบรมสมาชิกด้านวิชาการสหกรณ์ออมทรัพย์ (ครั้งที่ 2) โดยมีนายศรัณยพงศ์ ไชยเสริม ประธานกรรมการ เปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก คุณกาญจนา พิมพิมูล  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ ระบบสหกรณ์ หลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “ระเบียบสหกรณ์และแนวปฏิบัติที่สมาชิกควรรู้” วิทยากรโดย นายศรัณยพงศ์  ไชยเสริม   การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีความรู้เกี่ยวกับระบบสหกรณ์ และเข้าใจหลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ ในฐานะสมาชิกสหกรณ์และทราบสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 รวมถึงมีความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายสหกรณ์กับกฎหมายในชีวิตประจำวันสามารถให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ในฐานะสมาชิกได้ ในการจัดโครงการครั้งนี้มีสมาชิกเข้าโครงการทั้งสิ้น 400 กว่าคน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น