สอ.มมส.จัดโครงการประเมินผลและทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนประจำปีสหกรณ์ และโครงการฝึกอบรมสมาชิกด้านวิชาการสหกรณ์ออมทรัพย์

เมื่อวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2565  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด นำโดยนายศรัณยพงศ์ ไชยเสริม ตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมกับคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้จัดโครงการประเมินผลและทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนประจำปีของสหกรณ์ ณ มาลิบูการ์เด้นรีสอร์ท เกาะเสม็ด จ.ระยอง

ทั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด ได้เชิญสมาชิกเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นถึงการดำเนินการของสหกรณ์ในฐานะสมาชิก เพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์ตามแผนการดำเนินงานแบบบูรณาการ และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ทุกคน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ แผนบริหารเงินทุน แผนงบประมาณรายได้ –ค่าใช้จ่าย และแผนการดำเนินงานประจำปีของสหกรณ์ การดำเนินงานและการพัฒนาระบบสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งเพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ และงานด้านการบริการที่เป็นเลิศในปี 2565 ต่อไป

ซึ่งการจัดโครงการประเมินผลและทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนประจำปีสหกรณ์ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ

  1. เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด ปี 2564
  2. เพื่อระดมสมองและการสร้างมีส่วนร่วมของสมาชิกในการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนบริหารเงินทุนแผนงบประมาณรายได้-ค่าใช้จ่าย และแผนการดำเนินงานอื่นๆ
  3. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การเอื้ออาทรต่อกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้างความสมัครสมานสามัคคี การทำงานที่เข้มแข็งและการทำงานเป็นทีมระหว่างสมาชิกและสหกรณ์
  4. เพื่อพัฒนาความรู้ และใช้ทักษะในการบริหารจัดการในสถานการณ์วิกฤต ที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
  5. เพื่อให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์ มีส่วนร่วมในการปรับปรุง และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกิจการของสหกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ
    ภาพเพิ่มเติม
    https://www.facebook.com/776115495882034/posts/2052110111615893/?sfnsn=mo

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น