สอ.มมส.จัดโครงการสัมมนาศึกษาดูงานสหกรณ์เพื่อให้ความรู้แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด จัดโครงการสัมมนาศึกษาดูงานสหกรณ์เพื่อให้ความรู้แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด จังหวัดนครราชสีมา โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ศึกษาและเรียนรู้วิธีการดำเนินงานของสหกรณ์อื่นการลงทุนของสหกรณ์ การบริหารการจัดการการรับบริการสมาชิก สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อนำมาเป็นแนวทางประยุกต์ ใช้ตามความเหมาะสมกับสภาพสถานะทางการเงิน และขนาดของสหกรณ์ตลอดจนสหกรณ์ได้มีโอกาสเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์ในภายภาคหน้าและเสริมสร้างให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์มีความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรมของสหกรณ์อื่นภายใต้หลักการอุดมการณ์สหกรณ์เพิ่มขึ้น

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น