สอ.มมส.จัดโครงการประเมินผลและทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนประจำปีสหกรณ์ และโครงการฝึกอบรมสมาชิกด้านวิชาการสหกรณ์ออมทรัพย์

เมื่อวันที่ 3-5 ธันวาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด จัดโครงการประเมินผลและทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนประจำปีสหกรณ์ และโครงการฝึกอบรมสมาชิกด้านวิชาการสหกรณ์ออมทรัพย์ ณ โรงแรมหาดทรายทอง อ.ท่าใหม่ และ โรงแรมไอเลโฮมสเตย์ อ.แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานและทบทวนการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด ปี 2563 – 2564 และเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การเอื้ออาทรต่อกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้างความสมัครสมานสามัคคี การทำงานที่เข้มแข็งและการทำงานเป็นทีมระหว่างสมาชิกและสหกรณ์ รวมถึงให้สมาชิกสหกรณ์มีความรู้เกี่ยวกับระบบสหกรณ์ และเข้าใจหลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ ในฐานะสมาชิกสหกรณ์  นำโดย นายศรัณยพงศ์ ไชยเสริม ประธานกรรมการ กล่าวเปิดโครงการ และมี นางสาวสมจิตร ภูผาพลอย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับสมาชิก โดยมีสมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 100 คน

ดูภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น