โครงการประเมินผลและทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนประจำปีสหกรณ์

โครงการประเมินผลและทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนประจำปีสหกรณ์
เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด นำโดยนายศรัณยพงศ์ ไชยเสริม ตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมกับคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้จัดโครงการประเมินผลและทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนประจำปีของสหกรณ์ ณ โรงแรม U Home hotel จังหวัดนครพนม
ทั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด ได้เชิญสมาชิกเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นถึงการดำเนินการของสหกรณ์ในฐานะสมาชิก เพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์ตามแผนการดำเนินงานแบบบูรณาการ และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ทุกคน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ แผนบริหารเงินทุน แผนงบประมาณรายได้ –ค่าใช้จ่าย และแผนการดำเนินงานประจำปีของสหกรณ์ การดำเนินงานและการพัฒนาระบบสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งเพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ และงานด้านการบริการที่เป็นเลิศในปี 2564 ต่อไป
ซึ่งการจัดโครงการประเมินผลและทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนประจำปีสหกรณ์ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ
1. เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด ปี 2563
2. เพื่อระดมสมองและการสร้างมีส่วนร่วมของสมาชิกในการทบทวนแผนกลยุทธ์ปี 2562-2566 แผนบริหารเงินทุนแผนงบประมาณรายได้-ค่าใช้จ่าย ประจำปี 2564 และแผนการดำเนินงานอื่นๆ
3. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การเอื้ออาทรต่อกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้างความสมัครสมานสามัคคี การทำงานที่เข้มแข็งและการทำงานเป็นทีมระหว่างสมาชิกและสหกรณ์
4. เพื่อพัฒนาความรู้ และใช้ทักษะในการบริหารจัดการในสถานการณ์วิกฤต ที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
5. เพื่อให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์ มีส่วนร่วมในการปรับปรุง และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกิจการของสหกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น