โครงการฝึกอบรมสมาชิกด้านวิชาการสหกรณ์ออมทรัพย์

โครงการฝึกอบรมสมาชิกด้านวิชาการสหกรณ์ออมทรัพย์
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด นำโดยนายศรัณยพงศ์ ไชยเสริม ตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมกับคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ สมาชิก ได้จัดโครงการฝึกอบรมสมาชิกด้านวิชาการสหกรณ์ออมทรัพย์ ณ โรงแรม U Home hotel จังหวัดนครพนม โดยบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ระบบสหกรณ์ หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ และหัวข้อ “สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 วิทยากรโดยท่าน ผอ.สมจิตร ภูผาพลอย นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม และบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “สหกรณ์กับกฎหมายในชีวิตประจำวัน” วิทยากรโดยนายเกษมศักดิ์ พันนาดี จากสำนักงานทนายความสุรชัยและเพื่อนทนายความ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น