โครงการสัมมนาศึกษาดูงานสหกรณ์เพื่อให้ความรู้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่

โครงการสัมมนาศึกษาดูงานสหกรณ์เพื่อให้ความรู้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด นำโดยนายศรัณยพงศ์ ไชยเสริม ตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ ตามยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ ซึ่งยุทธศาสตร์ที่จะนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ได้ ดังนี้
1.การบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล มีความมั่นคง
2.ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สร้างคุณประโยชน์ต่อสมาชิกและสังคม ในด้านต่างๆ ดังนี้
o พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
o เพื่อการตอบสนองความต้องการของสมาชิก
o ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินงาน
o การเป็นแหล่งวิชาการ ความรู้ด้านการบริหารสหรณ์ การสร้างประโยชน์แก่หน่วยงานอื่น สังคมและชุมชน
o ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิก ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น