อัตราดอกเบี้ย

ประเภทเงินกู้ ร้อยละ/ปี
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.75
เงินกู้สามัญ 6.50
เงินกู้พิเศษ 6.50

 

ประเภทเงินรับฝาก ร้อยละ/ปี
เงินรับฝากออมทรัพย์ 2.50
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
(1 แสนบาท ไม่เกิน 5 แสนบาท)
3.50
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
(มากกว่า 5 แสนบาท ไม่เกิน 1 ล้านบาท)
3.75
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
(มากกว่า 1 ล้านบาท ขึ้นไป)
4.0