วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)

           " เราจะเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีความเข้มแข็ง มั่นคง โปร่งใส เต็มใจให้บริการ
เพื่อส่งเสริมสวัสดิการ และคุณภาพชีวิตของสมาชิกอย่างยั่งยืน"

พันธกิจ (MISSION)

     1. ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
   2. ส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิก ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
   3. พัฒนาการบริหารและบริการสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ
   4. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความมั่นคง เข้มแข็งและยั่งยืน