ประวัติความเป็นมา


              นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แยกตัวมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา
ก็มีดำริที่จะจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นของตนเอง แต่มีอุปสรรคขัดขวางเรื่อยมาจนกระทั่งในปี พ.ศ.2546 ก็ได้เกิดกลุ่ม
ผู้ก่อการจากความเห็นชอบของอธิการบดีสมัยนั้น ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสร ชัยโรจน์กาญจนา
เป็นผู้รวบรวมสมัครพรรคพวกผู้มีใจอยากเห็นสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งเป็นของมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยเนื้อแท้ ได้รวมกลุ่มกันสำเร็จ 15 คน

 • นายสกล คงบุญ ประธานคณะผู้จัดตั้ง
 • นายจินดา งามสุทธิ รองประธาน
 • นางพวงทิพย์ ศรีไพรวรรณ เหรัญญิก
 • นายไกรสร ชัยโรจน์กาญจนา เลขานุการ
 • นางวลัยพร นันท์ศุภวัฒน์
 • นายเทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์
 • นางสาวชัชรีภรณ์ เวฬุวนารักษ์
 • นายอภินันท์ อนันต์พินิจวัฒนา
 • นายวิทยา จันทร์ศิริ
 • นายพงษ์เทพ เจริญศักดิ์
 • นางสมทรง ดีรัศมี
 • นายศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์
 • นายสิทธิศักดิ์ จันทร์สมุด
 • นายสังคม ภูมิพันธ์
 • นายวิวัฒน์ ศศิวรรณพงศ์

            ทั้งหมดได้แยกย้ายกันหาสมาชิกได้ 144 คน ถือหุ้นแรกเริ่ม 8,619 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละ 100 บาทรวมเป็นเงิน 100,590 บาท และในที่สุดก็ได้รับการอนุมัติจัดตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด ประเภทสหกรณ์ ออมทรัพย์หมายเลขทะเบียนที่ อ.009346 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2546 แต่เนื่องจากเกิดความผิดพลาดของระบบไปรษณีย์ทำให้สหกรณ์สามารถเปิดดำเนินการได้จริง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2547 เป็นต้นมาโดยมีอธิการบดี นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล ให้เกียรติเป็นประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด