เจ้าหน้าที่สหกรณ์

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

  • นางสาววินท์นิศา รักภักดี

  • ตำแหน่ง : ผู้จัดการสหกรณ์
  • 043-754060 ภายใน : 3763
  • ringung_rin@hotmail.com
  • นางสาวนุชนภา เสระพล

  • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการ
  • 043-754060 ภายใน : 3764
  • nor_4455@hotmail.com
  • นายบัณฑิต สุริยะ

  • ตำแหน่ง : พนักงานสินเชื่อ
  • 043-754060 ภายใน : 3764
  • นางสาวชณัญญา โนศรี

  • ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
  • 043-754060 ภายใน : 3764
  • chananya.aongsri@gmail.com
  • นางสาวนพภัสสร ศิริวัฒนมีชัย

  • ตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานทั่วไป
  • 043-754060 ภายใน : 3763
  • nopphatsorn8297@gmail.com