ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

  • รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล

  • อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ผศ.สกล คงบุญ

  • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
  • ศาสตราจารย์.ดร.ภญ.บัววรุณ ศรีชัยกุล

  • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ที่ปรึกษาดำเนินการ

  • นายสมเกียรติ สรรพทรัพย์

  • ที่ปรึกษาดำเนินการ
  • นางสุกัญญา สารมาคม

  • ที่ปรึกษาดำเนินการ
  • นางสาวอุราภรณ์ ยาตรา

  • ที่ปรึกษาดำเนินการ
  • นายจะเด็ด ศิริงาม

  • ที่ปรึกษาดำเนินการ
  • นายวัฒนา รัตน์รองใต้

  • ที่ปรึกษาดำเนินการ

ที่ปรึกษาด้านการเงิน

  • นายจักริน เพชรสังหาร

  • ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ

ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ

  • นางปัญจภา สมันจิตร

  • ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ

ที่ปรึกษาด้านการบัญชี

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร โททำ

  • ที่ปรึกษาด้านการบัญชี

ที่ปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจ

  • นายสุรชัย นนสีลาด

  • ที่ปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจ