คณะกรรมการ

คณะกรรมการ ชุดที่ 20

  • นายศรัณยพงศ์ ไชยเสริม

  • ประธานกรรมการ
  • รศ.ดร.ยศฐา ศรีเทพ

  • รองประธานกรรมการ
  • นายประเสริฐ ชุ่มอภัย

  • รองประธานกรรมการ
  • ว่าที่ร้อยตรี ดร.ยศนนท์ ศรีวิจารย์

  • กรรมการและเหรัญญิก
  • นายณัฐรดา ผิวผุย

  • กรรมการและเลขานุการ
  • นายไสว แก้วดวงศรี

  • กรรมการ
  • นางรุ่งทิพย์ สิงพร

  • กรรมการ
  • นางสาวธัญญธร สุธาวา

  • กรรมการ
  • อาจารย์ ดร.สมคิด สุขเอิบ

  • กรรมการ
  • นายอติรุจ อัคมูล

  • กรรมการ
  • นายรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง

  • กรรมการ